Artist | City | Date

Oliver, BC

Sat, 24 Jun 17 / Julian Taylor Band / Tinhorn Creek Winery

Thunder Bay, ON

Fri, 07 Jul 17 / Julian Taylor Band / Marina Park

Toronto, ON

Thu, 29 Jun 17 / Lily Frost / Lula Lounge / 2nd installment of Lily Frost's Big City Social!
Details to follow!

Saskatoon, SK

Tue, 27 Jun 17 / Julian Taylor Band / TD Mainstage, Bessborough Gardens / 31st SaskTel Saskatchewan Jazz Festival

Ennerich, DE

Tue, 30 May 17 / Ann Vriend / booking@annvriend.com / TBA

Friensheim, DE

Sun, 28 May 17 / Ann Vriend / Von Busch Hof

Wiesbaden, DE

Mon, 29 May 17 / Ann Vriend / Der Weinländer

Barcelona, ES

Wed, 31 May 17 / Julie Doiron / Primavera Sound Festival
Thu, 01 Jun 17 / Julie Doiron / Primavera Sound Festival
Fri, 02 Jun 17 / Julie Doiron / Primavera Sound Festival
Sat, 03 Jun 17 / Julie Doiron / Primavera Sound Festival
Sun, 04 Jun 17 / Julie Doiron / Primavera Sound Festival